Web Analytics Made Easy - Statcounter
Hoe-werkt-TradeXchange
TradeXchange Nederland    Emmakade 59 8921 AG Leeuwarden 058-2881608 After hours: 0629522971 info@tradexchange.
Hoe wurket TradeXchange Elke oansletten ûndernimmer hat in eigen Trade-account. Dit is in bankrekken wêrop tegoeden en útjeften wurde byhâlden dy binne dien binnen it netwurk. Dizze wurde byhâlden yn de foarm fan Trade Euro’s ûndernimmers doche graach saken fia TradeXchange om't produkten en tsjinsten oanskaft wurde kinne by de oare ûndernimmers mei betelling yn Trade Euro’s. Op dat momint hoecht de eigen liqiditeit net te wurden oansprutsen. As tsjinprestatie biede ûndernimmers har eigen produkten en tsjinsten oan.
Trade euro Dielnimmers fan TradeXchange oanfurdigje in oare valuta as midde fan betelling, de trade euro. Klik hjir foar de fideo mei útlis. De dielnimmers binne frij yn mei wa hja saken doche binnen it TradeXchange netwurk hja hoeven har produkten of tsjinsten net ien op ien mei elkoar út te wisselen.Ferkeap yn it netwurk wurket lyk as in ferkeap fia de bank of pinbetaling. Jo krije gjin taastber jild yn de hân mar it saldo wurdt byskreaun op de trade euro rekkening.
Ruildeal Binnen TradeXchange wurde produkten of tsjinsten selden drekt utwiksele tsjin oare produkten of tsjinsten, dus 1 op 1. Yn de praktyk wurde de produkten of tsjinsten ferhannele mei net mear as in online boekhâldsysteem dy't de transacties byhâldt. By disse wei fan saken dwaan is jild yn de measte fallen net nedich. Yn feite is der in elektroanyske valuta kreëart (trade euro) dy garandearre wurdt troch de produkten en tsjinsten fan de dielnimmers. Sjoch ek op de meast frege fragen foar mear ynformaasje
Magna consequat eu ad aliqua TradeXchange Nederland    Emmakade 59 8921 AG Leeuwarden 058-2881608 After hours: 0629522971 info@tradexchange.
Ruildeal IBinnen TradeXchange worden producten of diensten zelden direct geruild tegen andere producten of diensten, dus 1 op 1. In de praktijk worden de producten of diensten verhandeld met niets meer dan een online boekhoudsysteem die de transacties bijhoudt. Bij deze manier van zaken doen is geld in de meeste gevallen niet nodig. In feite is er een elektronische valuta gecreëerd (trade euro) die gewaarborgd is door de producten en diensten van de deelnemers. Kijk ook op de veelgestelde vragen voor meer informatie
Hoe werkt TradeXchange Deelnemers van TradeXchange aanvaarden een andere valuta als betaalmiddel, de trade euro. klik hier voor de video met uitleg. De deelnemers zijn vrij in met wie ze zaken doen binnen het TradeXchange netwerk- ze hoeven hun producten of diensten niet wederzijds met elkaar uit te wisselen.Verkopen binnen het netwerk werkt net zo als een verkoop via de bank of pinbetaling. U krijgt geen tastbare valuta in de hand maar het saldo wordt bijgeschreven op de trade euro rekening.
Trade euro Deelnemers van TradeXchange aanvaarden een andere valuta als betaalmiddel, de trade euro. klik hier voor de video met uitleg. De deelnemers zijn vrij in met wie ze zaken doen binnen het TradeXchange netwerk- ze hoeven hun producten of diensten niet wederzijds met elkaar uit te wisselen.Verkopen binnen het netwerk werkt net zo als een verkoop via de bank of pinbetaling. U krijgt geen tastbare valuta in de hand maar het saldo wordt bijgeschreven op de trade euro rekening.
Ruildeal Binnen TradeXchange worden producten of diensten zelden direct geruild tegen andere producten of diensten, dus 1 op 1. In de praktijk worden de producten of diensten verhandeld met niets meer dan een online boekhoudsysteem die de transacties bijhoudt. Bij deze manier van zaken doen is geld in de meeste gevallen niet nodig. In feite is er een elektronische valuta gecreëerd (trade euro) die gewaarborgd is door de producten en diensten van de deelnemers. Kijk ook op de veelgestelde vragen voor meer informatie